Vergi Ziyai Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi Ziyaı Cezası

VUK; Vergi Usul Kanununun kısa adıdır. Gelir Vergisi Kanununda tadilat icrasına mütedair olarak bir tasarının ihzar edilmiş bulunması bu kanun ile sıkı sıkıya bağlı bulunan Vergi Usul Kanununda bazı tadilatın yapılmasını zaruri kılmıştır.  Vergi Usul Kanunu 961 yılında yürürlüğe giren 213 sayılı kanundur. Değerleme, vergilendirme, cezalar, mükellefin ödevleri ve vergi davaları olarak 5 bölümden oluşur. Yıllar içinde pek çok defa değiştirilmiş; ek maddeler, mükerrer maddeler ilave edilmiş, bazı maddeler ise yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi ziyaı ise Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde bulunmaktadır. Vergi ziyaı bu maddede ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Vergi Usul Kanununun 341. maddesine göre ”Vergi ziyaı” mükelleflerin ya da sorumluların vergilendirme ile alakalı görevleri vaktinde yapmamaları ya da eksik yapmalarından dolayı verginin vaktinde yerine getirilmemesini veya eksik yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. VUK 341. maddede; medeni haller, şahsi ya da aile durumu ile alakalı gerçek ile örtüşmeyen beyanlar ya da yanlış suretler ile verginin eksik bir biçimde gerçekleşmesine ya da haksız yere göre verilmesine sebep olmanın sonucunda vergi ziyaı durumu oluşur. Eğer bu durumlarda bulunan  yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi yani yerine getirilmesi veya tamamlanması ve yahut haksız iadenin geri alınması durumlarında ceza uygulanmasına mani olunmamaktadır.

Mükellef ya da sorumlu kişinin Vergi Usul Yasasının 341. maddesinde yazılı durumlarda vergi ziyaına neden olması durumu vergi ziyaı suçu olarak belirtilmektedir. Bu suçu işleyen kişilere, vergi kaybına bağlı olarak vergi ziyai kesilmesi yoluna başvurulmaktadır. VUK 341. maddelerde belirtilen hükümlerin aksi halinde kişilere vergi ziyaı cezası uygulanmaktadır. Vergi ziyai cezası ise VUK Madde 344 de belirtilmektedir. Buna göre; vergi ziyaı suçu, mükellef kişiler ya da sorumlu kişiler tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi ziyanına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi cezası kesilmektedir ve bu ceza ziyana uğratılan verginin bir katı fazlası şeklinde kesilmektedir. Vergi ziyanına 359. maddede yazılı hükümlerin yapılması sonucunda oluşması durumunda ise bu ceza üç katına çıkmaktadır.

Vergi ziyaı cezasının, verginin aslına, verginin aslı üzerinden hesaplanmakta olan gecikme faizinin yarısının eklenmesi ile hesaplanmasına dair hüküm Anayasa Mahkemesinin 6 Ocak 2005 tarih ve E. 2001/3 ve 2005/4 sayılı kararı ile iptal edilmiştir ve bu hüküm 8 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5479 Sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe göre ziyaıya uğratılan verginin bir katı olarak düzenlenmektedir.

Bununla birlikte yasada nitelikli olarak değerlendirilmiş olan durumların işlenmesi durumunda vergi kaybına neden olunması halinde, hapis cezasına ek olarak vergi ziyaı cezasının da 3 kat olarak verilmesi belirtilmiştir.

Vergiler, incelemeye başlanmasında sonra yahut takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçildikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu maddeye göre kesilecek ceza ise % 50 (yüzde elli ) oranında uygulanmaktadır. Yine VUK  344. Maddesinde; uzlaşılan vergilerde ceza, uzlaşılan vergi tutarına göre düzeltilmektedir.

Fakat bazı durumlarda mükellef veya vergi sorumluları;

  • VUK un 13 . maddesinde sayılan hallerden birinin olması durumda vergilendirmeye ilişkin ödevlerle ilgili sürelerin durması,
  • Ölüm durumunda mirasçılara geçmekte olan vergisel yükümlülüklerde sürelerin 3 ay uzaması (VUK Md.16),
  • VUK 17. maddesi uyarınca zor durumda olmaları sebebi ile vergilendirme ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesi için en çok  yasal sürenin bir katı kadar ek süre verilmesi,
  • VUK  141, 143. ve 144. maddelerine göre sürelerin uzaması,
  • VUK 342. maddesi uyarınca Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin için ek süre verilmesi,
gibi iradeleri dışındaki nedenlerle vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirememektedirler. Bu durumlarda mükellefiyetler ilgili ödevlerin yerine getirilememesi nedeniyle vergi ziyai suçu oluşmayacaktır. Bu tür durumları Vergi usul kanunu gereğince belirterek vergi ziyaı suçundan muaf olabilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz