Vergi Kaçırmanın Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Vergi Kaçırmanın Cezası

Vergi Kaçırmanın Cezası

Devletleri ayakta tutan ve idame etmelerini sağlayan ana unsur vergi gelirleridir. Bu nedenledir ki, Vergi kaçırmanın caydırıcı müeyyideleri, vergi kanunlarında yer almıştır. Bu caydırıcı cezalar ciddi manada para cezaları ile paraya dönüşmeyecek derecede ağır olan hapis cezaları olarak dikkatleri çekmektedir. Özellikle Vergi Usul Kanunundaki Vergi kayıp ve kaçakları ile cezaları üzerinde durmak istiyorum.
Mükellef olan kişinin ya da sorumlu olan kişinin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi ya da eksik yapmasından dolayı verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu V.U.K’un 341’inci maddesine göre vergi ziyaı (Vergi Kaybı) meydana gelir. Biz de bu yazımızda Vergi Kaçırmanın Cezasını işleyeceğiz.

Mükellef ya da sorumlu kişi tarafından yukarıda belirtildiği hallerle vergi ziyaı’na sebebiyet verilmesi sonucunda V.U.K’un 344 üncü maddesi gereği vergi ziyaı suçu meydana gelmiş olur. Vergi ziyaı suçu işleyen kişilere, ziyaa uğratmış oldukları verginin bir katı tutarında vergi cezası kesilmektedir.

Vergi ziyaına V.U.K’daki 359’uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi durumunda Kaçakçılık suçu işlenmiş olur, bunun cezası da üç kat olarak uygulanır.

Vergi ziyaına V.U.K’daki 360 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde ise, suça iştirak olunmuş olur, bunun cezası da bu fiillere iştirak edenlere bir kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmadan ya da takdir komisyonuna gönderilmesinden sonra verilenler hariç olarak, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza % 50 oranında uygulanmaktadır.

Hangi Hallerde Kaçakçılık suçu işlenmiş olur ve cezası nedir?

  1. Vergi kanunlarına göre tutulan ya da düzenlenen, saklanma, ibraz mecburiyeti bulunan kişiler; defterde ya da kayıtların içinde hesap ve muhasebe hilesi yapmış olan kişiler, gerçekliği olmayan ya da kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan vatandaşlar adına hesap açmış olanlar ya da defterlere kaydı gerekmekte olan hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu meydana getirecek şekilde tamamen ya da kısmen başka belge, defter ya da diğer kayıt ortamlarına kaydedenlerle kayıt, defter ve belgeleri tahrif eden kişiler ya da gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen kişiler ya da belgeleri kullanan kişiler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.
    Belirlenmiş olan hapis cezasının, para cezasına çevrilmesi durumunda, hapis cezasının her günü için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin 1 aylık brüt tutarının yarısı esas alınır, ayrıca belirlenmiş olan bu para cezası ertelenmemektedir.
  2. Vergi kanunlarına göre tutulan ya da düzenlenen ve saklanma, ibraz mecburiyeti bulunan; defteri, kayıtları ve belgeleri yok eden kişiler ya da defter sayfalarını yok ederek yerine başka sayfalar koyanlar veya hiç sayfa koymayanlar ya da belgelerin asıl veya suretlerinin hepsini veya kısmen sahte olarak düzenleyen kişiler veya bu belgeleri kullanan kişiler ile belgeleri Maliye Bakanlığıyla anlaşması olmasa bile basmış olanlar ile sahte olarak basan kişiler veya bu belgeleri kullanan kişiler hakkında 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası hükmolmaktadır.

Hangi Hallerde İştirak suçu işlenmiş olur ve cezası nedir?

Birden fazla kişi V.U.K’daki 360’ıncı maddede sayılan fiillerin icrasına iştirak ettikleri durumunda fiili irtikap eden kişilerden ya da doğruca beraber işlemiş olan kişilerden her biri bundan ayrı olarak maddi menfaat gözetmek şartı ile o fiile mahsus ceza ile cezalandırılmaktadır. Söz konusu fiilleri işlemeye azmettiren kişilere de aynı cezalar verilmektedir. Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte biri hükmolunur.

Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte bir hükmolunur.

Vergi kaçırma cezasının ağır olduğunu bilen vergi mükelleflerinin sayısının çok az olduğuna inanıyorum. Mali kültür yetersizliği, Vergi kanunlarının düzenli olmayışı, halkın anlayacağı basit bir dil ile yazılmaması, Herhangi bir kanun maddesinin, Bakanlar kurulu kararı ile veya geçici maddelerle oynanarak anlam bütünlüğünün bozulmasına neden olunması ve en önemlisi de vergi kanunlarının sürekli değiştirilmesi sonucu, vergi mevzuatlarına karşı olan ilgisizliği de artırmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz