Usulsüzlük Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Usulsüzlük Cezası

Usulsüzlük Cezası

Vergi yasalarında bulunan, vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesi esnasında dikkate alınması gereken şeylere ilişkin bir takım kurallara uyulmaması durumunda usulsüzlük fiili gerçekleşmiş olur. Böyle bir durumda, söz konusu fiiller usulsüzlük cezası ile cezalandırılmaktadır. Usulsüzlük cezalarını gerektiren fiiller Vergi Usul Yasasının 352. maddesinde yer almaktadır. Usulsüzlük cezası kesilecek haller 6 grupta incelenmektedir. Bu sınıflandırma “Kanuna Bağlı Cetvel” adıyla yasaya eklenmiştir.

Usulsüzlük cezaları üçe ayrılır. Bunlar özel usulsüzlük cezaları, birinci derece ve ikinci derece usulsüzlük cezalarıdır. Buna göre ;

Özel Usulsüzlük Cezası; Vergi Usul Kanununun 353. maddesinde belirtilen bazı hallerde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu hallerden bazıları şöyledir:

 1. Fatura alınmaması, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun  alınmaması durumunda ceza ücreti 190,00 TL
 2. Perakende satış fişinin düzenlenmemesi, giriş ve yolcu taşıma bileti, ödeme kaydedici cihaz fişi,  yolcu listesi, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi durumunda yada kullanılmaması, bulundurulmaması durumunda 190,00 TL
 3. Maliye Bakanlığınca günü gününe kayıt edilmesi gereken defterlerin bulundurulmaması, kaydın yapılmaması ve bunun yetkililere bildirilmemesi levha bulundurma zorunluluğuna uyulmaması halinde ceza 190,00 TL
 4. Belirlenmiş olan muhasebe standartlarına uyulmadığında, ayrıca tek düzen hesap planı ve muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesi ile ilgili kurallara uyulmaması 4,400,00 TL
 5. Kamu kurum  kuruluşları ile gerçek  tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde vergi numarasını kullanmadan işlem yapanların cezası 230,00 TL
 6. Belge basımı ile ilgili olan bildirim görevinin tamamını yada kısmen yerine getirmemiş matbaa işletmecilerinin cezası ise 700,00 TL’dir.
 7. 4358 sayılı Kanun da belirtildiği üzere vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu bulunan kuruluşlardan yaptıkları işlemlere göre iletileri, belirlenen standart ve zamanda yerine getirmemiş olanlara ise ceza 970,00 TL’dir.

Özel usulsüzlük cezası idare ve mükellef kişi arasında sürekli uyuşmazlık konusu meydana gelmektedir. Bu konuda istikrar kazanan yargı kararları uygulamaya yön verir.

Birinci derece usulsüzlükler şöyledir:

 1. Çiftçiler tarafından 245’inci madde hükmüne göre ihtiyar ve muhtar heyetleri tarafından yapılmakta olan davete müddetinde icabet edilmemesi;
 2. İşe başlama tarihinin zamanında bildirilmemiş olunması.
 3. Defter kaydının ve bununla alakalı olan vesikaların doğru vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede eksik, usulsüz ya da karışık olması;
 4. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
 5. Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;
 6. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.
 7. Söz konusu olan yasanın kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır);
 8. Onayı mecburi olan defterlerden herhangi birisinin onay muamelesinin yerine getirilmemesi durumu.
 9. Bu yasaya göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;

İkinci derece usulsüzlükler ise şöyledir:

 1. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresi sonundan başlamak şartı ile 342’nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde teslim edilmiş olması.
 2. Vergi karnesinin süre sonundan başlamak şartı ile 15 gün sonra bile alınmaması;
 3. Vergi yasalarında yazılı bildirmelerin zamanında yerine getirilmemiş olması (işe başlama durumunu bildirme hariçtir);
 4. Onayı mecburi olan defterlerden herhangi birisinin onayı muamelesinin, süresinin sonundan başlama şartı ile bir ay içinde yaptırılmış olması;
 5. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartı ile bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.
 6. Bildirimler, vergi beyannameleri, evrak ve vesikaların kanuni olarak belli şekil ve muhteviyatı ve ekleriyle bunlarla alakalı olarak yapılan başka düzenlemelere ilişkili olarak hükümlere uyulmamış olma durumu.
 7. Ekim, sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;

Usulsüzlük Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Usulsüzlük cezaları resmi kurumlardan alınan evraklarda usulsüzlük yapıldığında kişilere idari para cezası şeklinde uygulanmaktadır. Bu cezaların ise zamanında ödenmesi gerekmektedir. Şayet bu para cezasının varlığından haberdar değilseniz ve zamanında ödeyemezseniz idari para cezasına faiz işlenecektir. Bu da ödeyeceğiniz para miktarını arttıracaktır. Bunun önüne geçmek amacı ile usulsüzlük cezası sorgulama işlemleri yapılmaktadır. Fakat usulsüzlük cezası sorgulama işlemleri diğer sorgulama işlemleri gibi maalesef internet üzerinden yapılmamaktadır. Yazımızın sonunda sizler için paylaşacağımız linke tıklayıp Gelir İdaresi Başkanlığının online sitesine giriş yapın. Daha sonra burada karşına çıkacak olan kanununda bilgileri inceleyerek sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Usulsüzlük Cezası Sorgulama İşlemi Yapmak İçin TIKLAYINIZ! 

Usulsüzlük Cezaları Yazılı Listesine Erişmek İçin TIKLAYINIZ!

Gelir İdari Başkanlığının Resmi Sitesinden Usulsüzlük Cezası İle İlgili Bilgilere Erişmek İçin TIKLAYINIZ! 

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz