Personel Özlük Dosyası Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Personel Özlük Dosyası Cezası

Personel Özlük Dosyası Cezası

Bilindiği üzere iş hayatında gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi, yanlışların düzeltilmesi, hataların giderilmesi, haksızlıkların cezalandırılması ve buna benzer sebeplerden dolayı yaptırımların yazılı bir şekilde var olduğu kanuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu kanun da İş Kanunu’dur. İş Kanunu’nun 75. maddesinde yer alan bilgilere göre işverenler tarafından her işçi için personel özlük dosyası düzenlenmesi gerekir. Pek çok işçi tarafından ihlal edilmekte olan bu konunun yasal bir yaptırım olmak ile birlikte bu durumun tespit edilmesi halinde Personel Özlük Dosyası Cezası da ödenmesi gerekir.

Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

Personel özlük dosyasında işçiye ait kimlik bilgileri ile birlikte İş Kanunu ve diğer kanunlar tarafından belirlenmiş olan çeşitli belge ve kayıtların yer alması gerekir. Zira bu tür belge ve kayıtların memur ve merciler tarafından talep edilmesi halinde yetkili olan bu kişilere gösterilmesi gerekecektir. İşveren, işçi hakkında sahip olduğu bilgileri hukuka uygun bir şekilde ve dürüstlük kuralları çerçevesinde kullanmak ve gizli kalması halinde işçinin haklı çıkarı olan bu tür bilgileri açıklamamak gibi bir yükümlülüğe sahiptir. Personel özlük dosyasında yer alması gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • İşçiye ait kimlik bilgileri
 • İş başvuru formu, işçiye ait diploma ve sahip olunan belgeleri
 • İşe giriş bildirgesi
 • Yapılmış olması halinde yazılı iş sözleşmesi
 • Yapılmamış olması halinde ise işçiye en geç işe alındıktan 2 ay içinde verilmesi zorunlu kılınmış olan ve iş koşullarını içeren belge (Bu belgenin işçiye teslim edildiğinin ispat edilebilmesi için personel özlük dosyasına koyulacak olan örnek üzerinde işçi tarafından atılmış olan imza yer alması zorunludur. Bu belgenin üzerinde işe ait özel ve genel iş koşulları, günlük ya da haftalık olarak çalışılacak olan süreler, yapılacak iş karşılığında verilecek olan asıl ve ek ücretler, ücretlerin ne zaman ödeneceği, yapılmış olan sözleşmenin belirli olması halinde sözleşme süresi, sözleşmenin fesih edilmesi halinde tarafların uymak ile yükümlü olduğu hükümler gibi bilgilerin yer alması gerekir.)
 • Periyodik muayeneler ile ilgili raporlar
 • Sağlık raporu
 • Çalışanın yabancı uyruklu olması halinde çalışma izni
 • Her ay işçiye verilmesi zorunlu kılınmış olan ücret hesap pusulası (İşçi tarafından bir örneğinin imzalanmış ve bu dosyaya konulmuş olması gerekir.)
 • Çalışanın 18 yaşından küçük olması halinde velisi tarafından verilmiş olan muvafakat name
 • Hamile olan kadın çalışanların doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmayı istemiş olması halinde doktor tarafından bu konu ile ilgili olarak verilmiş onay
 • Ayrılmışsa, işten ayrılma bildirgesi
 • Yıllık olarak alınan ücretli izinleri göstermekte olup işçinin de imzasını taşmakta olan izin kayıt belgesi (İşverenler tarafından yıllık olarak ücretli izin defteri tutulması ve bu defterin düzenli bir şekilde güncellenerek işçi tarafından imzalanması gerekir.)
 • İş akdinin sona ermesi halinde işçiye verilmesi zorunlu kılınmış olup ne tür bir işte ne kadar süre boyunca çalışıldığını gösteren çalışma belgesinin işçiye verildiğine dair bir bir örneğin işçi tarafından imzalandıktan sonra dosyaya konulması gerekir.
 • İşçinin ücretli ya da ücretsiz her türlü izin talebi için vermiş olduğu dilekçeler
 • İş sözleşmesinin feshinin gerçekleşmesine ilişkin belge ya da bildirimler
 • İşçinin geçici olarak iş göremezlik durumuna düşmesi halinde istirahat raporu örneği
 • Fazla çalışma sebebi ile serbest zaman kullanmak isteyen personel tarafından verilmiş olan dilekçe ve serbest kullanılan zamana ait çizelgeler
 • İşçinin almış olduğu terfiler ya da iş koşullarında yapılan değişikliklere ilişkin anlaşma ya da muvafakat belgeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin olarak gereken araç ve gereçlerin işçiye verildiğini ispatlayan işçi imzası taşıyan belgeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işçiye verilmiş olması gereken eğitim ve bilgilendirmelerin yerine getirildiğini göstermekte olan belgeler
 • İşçiye çalıştığı dönem süresince yapılmış olan bildirimler ve savunma istenmesi halinde istem yazısı ile verilmiş olan savunmalar
 • İş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye yapılmış olan ödemeleri göstermekte olan ibraname ya da belgeler

İş Kanununda yer alan 109. maddeye göre işçiye yapılacak olan her türlü bildirimin yazılı bir şekilde yapılması ve bildirim yapılacak olan kişinin bu bildirimleri imzalaması gerekir. Aksi halde bu durum tutanak ile tespit edilecektir. Bu tutanak en az iki kişi tarafından imzalanacaktır. İşçiye yapılmış olan bildirimlere ilişkin imzalı örneğin olması ya da bu durumdan kaçınılmış olması halinde düzenlenmiş olan tutanağın personel özlük dosyasına koyulmuş olması gerekir.

Personel Özlük Dosyası Cezası Nedir?

Personel özlük dosyasının her bir işçi adına ayrı ayrı düzenlenmiş olması gerektiği için bu dosyanın düzenlenmemiş olduğu her bir işçi başına idari para cezası ödemeniz gerekecektir. Personel özlük dosyası düzenlenmemiş olan her bir işçi için 2017 yılında işverenlerden 1.619 TL tutarında idari para cezası tahsil edilecektir. Bununla birlikte özlük dosyasında yer alması zorunlu kılınmış olan belgeleri düzenlememiş olan ya da belirlenmiş süre zarfı içinde ilgili kurumlara bu belgeleri teslim etmeyen kişilerin de ayrıca idari para cezası ödemesi gerekir. Örneğin ücret hesap pusulası düzenlenmediği takdirde 2017 yılında bu durum söz konusu olduğu zaman 606 TL tutarında idari para cezası ödenmesi gerekecektir. Bu durum belgeden belgeye göre değişmekte olup personel özlük dosyasında bulundurulması zorunlu olmasına rağmen bulundurulmamış olan kimi belgeler için idari para cezası talep edilmez. Fakat bu tür belgelerin denetim ya da ihtilaf hallerinde ispat sebebi ile personel özlük dosyalarında yer alması gerekir.

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz