Müsadere Zaman Aşımı | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Müsadere Zaman Aşımı

Müsadere Zaman Aşımı

Müsadere Nedir?

Müsadere, bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesi ile sonuçlanan bir yaptırımdır. Bir diğer şekilde işlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun mal varlığının tamamı veya bir bölümü üzerindeki mülkiyete son verilmesi ve bu mülkiyetin kamuya yani devlet eline devredilmesi anlamına gelen ve bir yaptırım çeşididir.
Ülkemizde özellikle son zamanlarda, yolsuzluk gelirleri başta olmak üzere suç gelirlerinin araştırılması, aklanmasının önlenmesi, el konulması ve müsaderesine ilişkin olarak uluslararası alanda hazırlanan ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ve iç hukuka uygun düzenlemeler ile suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesinin önüne geçmek ve etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaç edinilmiştir.

Ceza Kanununda Müsadere’nin Yeri

01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) mevzuatımız bakımından suç gelirlerine el koyma ve müsadere yoluyla suç ve suçlulukla mücadele alanında etkili ve çağdaş düzenleme ve kurumlara yer vermiştir.

TCK’nın 5237 sayılı kanuna göre, suçun karşılığında uygulanacak yaptırımları, ceza ve güvenlik tedbiri olarak belirlemiştir. TCK’da belirtilen maddelerde müsadere zaman aşımı ile ilgili başlıklar şu şekilde sıralanabilir.  Suç karşılığında yaptırım olarak uygulanacak güvenlik tedbirleri içinde, 54’üncü maddede “Eşya müsaderesi” başlığı ile belirtilirken, madde 55’te “Kazanç müsaderesi”şeklinde yer almaktadır. Bu iki temel hüküm  dışında, TCK’da yer alan genel hükümler bölümünde müsadere zaman aşımı; “Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri” başlığını taşıyan 60’ıncı maddede, “Sanığın veya hükümlünün ölümü” başlığını taşıyan 64’üncü maddede, “Af” başlığını taşıyan 65’inci “maddede yer almaktadır. Bizi en çok ilgilendiren madde 70. madde olup bu kısımda “Müsaderede zaman aşımı” başlığı yer almaktadır. 74’üncü madde “Davanın ve cezanın düşmesinin etkisi” başlığını taşırken, “Ön ödeme” başlığını taşıyan 75’inci maddede müsadere zaman aşımına ilişkin düzenlemelere yer almaktadır.
Müsaderede zaman aşımı ile ilgili 70. Maddeyi ayrıntılı inceleyecek olursak;  Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez yargısı bulunmaktadır. Ayrıca TCK Madde 70’in  gerekçesi; bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere açısın­dan ayrı bir zaman aşımı süresi belirlenmiştir.
Müsadere zaman aşımı ile ilgili diğer açıklama güvenlik önlemleri de ceza için öngörülmüş yaptırım türü olduklarından belli bir süre infaz edilememeleri durumunda Devletin cezalandırma hakkının sona ermesi bu tedbirler yönünden de geçerli bir düşüncedir. Yasa,özelliği nedeniyle  müsadere açısından ayrı bir zaman aşımı süresi belirlenmiş ve bu husus Kanunun 70. maddesinde,“Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren 20 yıl geçtikten sonra infaz edilmez.” şeklinde  hükme bağlanmıştır.

Müsadere’nin Hukuki Niteliği

Müsadere güvenlik önlemi olarak düzenlenmiş olup 765 sayılı TCK’da, ceza mahkumiyeti sonucu bulunan bir tedbir olduğu genel kabul görmektedir. Müsadere (md. 54-55) “Güvenlik Tedbirleri” kategorisinde düzenlemiştir. Hukuki nitelik olarak bir güvenlik tedbiri olarak kabul edildiğinden, müsadereye hükmedilmesi için bir suçun işlenmiş olması zorunlu olmakla birlikte, bu suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkum edilmesi gerekmemektedir. Örnek verilecek olursa, fail akıl hastası veya çocuk ise cezalandırılmasa dahi, bu fail tarafından suçta kullanılan eşyanın müsaderesine hükmedilmektedir. 5237 sayılı TCK’nın 54’üncü maddesinde, “kasıtlı bir suçun işlenmesinde…” ibaresi kullanılması müsaderenin sadece kasten işlenen suçlara uygulanacağı açık şekilde öngörülmektedir. Kusuru ortadan kaldıran veya şahsi cezasızlık nedenlerinin varlığı işlenen fiilin tipe uygun ve hukuka aykırı olması durumu müsadereye hükmedebilmek için yeterlidir. Bu nedenle kusuru kaldıran veya şahsi cezasızlık nedenlerinin varlığı bu yaptırıma hükmedilmesine engel teşkil etmez.

Yazının başında da belirtildiği gibi müsadere zaman aşımı için hüküm kesinleşmesi son derece önemlidir. Hüküm kesinleştikten sonraki 20 yıl içerisinde herhangi bir şekilde infaz durumunun olamayacağı TCK 70. maddesinde belirtilmiştir. Aşağıdaki linki tıklayarak 2016 TCK tüm hükümlerine ulaşabilir, müsadere zaman aşımını ilgilendiren Madde 70’i ve Kanunda yer alan diğerler maddeleri inceleyebilirsiniz.

2016 TCK Kanununun Bütün Maddelerini İncelemek ve İndirmek İçin TIKLAYINIZ!

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz