İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeme Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeme Cezası

İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeme Cezası

İşten ayrılış bildirgesi, sigortalı bir şekilde çalışmakta olan kişilerin işten ayrılmalarının sebebini her ne sebeple ayrılmış olursa olsun kurumlara bildirilmesini gerektiren oldukça önemli bir belgedir. Bu belgenin bildirilmesi ile birlikte sigortalı bir şekilde çalışmış olan kişiye işsizlik ödeneği verilip verilmeyeceği ve işçinin ne sebepten dolayı işini bıraktığı anlaşılabilir. Ayrıca işsizlik konusunda yapılmakta olan araştırmalarda bireylerin ne sebeple işlerini bıraktıkları da büyük bir önem taşır. Buna göre devlet hangi konularda iyileştirme yapması gerektiğini kavrayacaktır. Bu sebepten dolayı da bu denli öneme sahip olan bu belgenin ilgili kurumlara verilmemesi halinde işverenlere belirli miktarlarda ceza verilir. Biz de bugün sizlere son yapılan değişikliler doğrultusunda 5510 sayılı Kanunda yer alan bilgilere göre 4 A kapsamında sigortalı bir şekilde çalışmakta olan kişiler için verilmesi gereken işten ayrılış bildirgesinin belirlenmiş olan tarihler içerisinde ilgili kuruma verilmemesi halinde verilecek olan İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeme Cezası hakkında bilgi vereceğiz.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi

Sigortalı bir şekilde çalışmakta olan kişilerin işten ayrılmasına ilişkin herhangi bir bildirim 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yapılmıyordu. 30 Nisan 2004 tarihinden önce dört aylık sigorta primleri bordrosunda 1 Mayıs 2004 tarihinden sonra ise hizmet belgesi ve aylık prim olarak gösteriliyordu.

Diğer mevzuatlara göre ise işverenlerin her ne sebeple olursa olsun iş sözleşmesi sona ermiş olan işçileri için sözleşmenin bittiği tarihten başlamak üzere ayın 15’ine dek aylık bildirimle bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi gerekiyordu. Yine 4447 sayılı Kanunda yer alan 48. maddenin 4. fıkrasına göre de hizmet akdi sona eren sigortalılar için İşten Ayrılma Bildirgesinin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurularak 15 gün içerisinde bir örneğini Türkiye İş Kurumuna gönderilmesi, bir örneğinin işten ayrılan kişiye ve diğer örneğinin de iş yerinde kalması gerekiyor.

1 Ekim 2008 tarihinde bu bildirimlere ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilme yükümlülüğü getirilmiş olan işten ayrılış bildirgesi için 1 Ağustos 2008 tarihinde yalnızca bu kuruma bildirilmesinin yeterli olacağı kararına varılmıştır. 5510 sayılı kanuna göre Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin hizmet akdinin sona erdiği günden itibaren e sigorta yolu ile on gün içinde ilgili kuruma bildirilmesi gerekir. Fakat 1 Ağustos 2008’e kadar on günlük süre dolmadan önce hizmet belgesi ve aylık primlerin verilmiş olması halinde bu bildirgenin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Bu tarihten sonra ise on gün içinde bildirilmesi gerekir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeme Cezası

18 Şubat 2008 tarihinden 5838 sayılı Kanunda yer alan 4. madde ile 5510 sayılı Kanunda yer alan 102. maddenin 1. fıkrasına eklenmiş olan j bendinde göre 1 Ağustos 2009 tarihinden sonra on gün içerisinde bildirilmesi gereken bu bildirgenin bildirilmemesi halinde işverenlere her bir sigortalı birey başına bir aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir. Fakat daha sonra 1 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bir başka kanun ile birlikte 4 A kapsamında yer alan sigortalı bireylerin sigortalı olarak çalışma hallerinin sona ermesi ile ilgili olarak yapılması gereken bildirimin ilgili kurum tarafından belirlenmiş olan usul ve şekle göre yapılmaması ya da elektronik, internet ve buna benzer yollar üzerinden gönderilmemesi halinde bir ay içinde yapılmış olan bu eylemlerden dolayı tutmakla yükümlü olunan belge ve defterlerin ibraz edilmemesi sebebi ile verilecek olan ceza tutarını aşmamak şartı ile her bir sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası verilir.

Aynı kanunda yer alan bir başka maddeye göre tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan idari para cezası için indirim uygulanacak olup tahsil edilmiş olan tutarlar için herhangi bir indirim uygulanmaz.

Ayrıca sigortalılığı sona ermiş olan kişilere ilişkin bildirimlerin mahkeme kararına, kurumun kontrol ve denetim amacı ile görevlendirmiş olduğu memurlar tarafından yapılacak olan tespitler ya da kamu idareleri tarafından görevlendirilmiş olan denetimden sorumlu kişiler tarafından ilgili mevzuata göre yapılacak olan inceleme, denetim ve soruşturmanın ardından, kamu idarelerinden alınacak olan belgelere istinaden düzenlenen belgeler hariç, belge ya da bildirgenin belirlenmiş olan yasal süreyi geçmesi halinde ilgili kişiler tarafından 30 gün içinde verilmesi ve bahsi geçen cezanın da tebligat tarihini takip eden 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, asgari ücretin onda biri şeklinde alınmasına karar verilmiş olan idari para cezası yerine bu tutarın dörtte biri alınacaktır. Tüm bu bilgiler yalnızca idari para cezasının tahakkuku ile alakalı bilgilerdir.

Bununla birlikte herhangi bir itiraz yapılmadığı ya da yargı yoluna başvurmayıp idari para cezasının tebliğ edilmiş olduğu itibaren 15 gün içerisinde bu cezanın peşin bir şekilde ödenmesi halinde %25 oranında indirim uygulanacak ve bahsi geçen cezanın yalnızca 3/4’ü alınacaktır.

Son olarak bahsi geçen idari para cezasının bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğüne sahip olan kişiler için aylık asgari ücretin 12 katını, işletme, muvazene, karar ve serbest meslek kazanç defteri gibi defterleri tutma yükümlülüğüne sahip olan kişiler için aylık asgari ücretin 6 katını ve defter tutma yükümlülüğüne sahip olmayan kişiler için asgari ücretin 3 katını geçmesi mümkün değildir.

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz