İhalenin Feshi İdari Para Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

İhalenin Feshi İdari Para Cezası

İhalenin Feshi İdari Para Cezası

Bugün sizlere ihalenin fesi davasından ve İhalenin Feshi İdari Para Cezasından bahsedeceğiz.

İhalenin Feshi Davası

Cebri icra yolu ile birlikte açık arttırma yöntemi kullanılarak yapılan satış, adi bir satış sözleşmesi olmamak ile birlikte esasında bir cebri icra işlemidir. İhaleden doğan sebeplerden dolayı ortaya çıkan hukuki sonuçlar en başından itibaren ortadan kalkacağı için bu dava esasında bir iptal davasıdır. İhalenin feshi davası için Genel Mahkemelere dava açılması mümkün olmayıp bu dava yalnızca İcra Mahkemelerine açılabilmektedir. İhalenin feshi davası için sebepler temel olarak şu şekilde listenebilir;

  • Alıcının hataya düşmüş olması
  • İhaleye fesat karıştırılmış olması
  • İhale için hazırlanılan dönem içerisinde doğan nedenler
  • İhalenin yapılması sırasında ortaya çıkan sebepler

İhalenin Feshi Usulü

İhalenin Feshi davası için yetkisi olmayan bir İcra Mahkemesine ya da Genel Mahkemeye başvurulması halinde İcra Mahkemesi ya da mahkeme tarafından dosya üzerinden inceleme yapıldıktan sonra başvurunun yapıldığı tarihten başlamak üzere en geç on gün içerisinde yetkisizlik ya da görevsizlik kararı kesin bir şekilde verilecektir. Yetkili İcra Mahkemeleri, İcra Dairesine bağlı olmaktadır. İhalenin feshinin istenmesi için tanınmış olan zaman 7 gündür. İlgili kişilerin, ihalenin yapılacağı güne dek yapılacak ya da yapılmış olan işlemlerdeki yolsuzlukları en geç ihalenin yapılacağı gün öğrendiği varsayılacaktır. Bu tarihten itibaren ihalenin feshi davasının açılması için tanınmış olan süre başlayacak ve ihalenin yapılıp yapılmayacağı da bu dönem içinde belirlenir. Fakat kimi durumlarda şikayet etme süresi öğrenme tarihinden sonra başlamaktadır. Bu durumlar aşağıda listelenmiştir.

  • Satış ilanının yapılması gereken bir kişiye bu konu ile ilgili tebliğde bulunmamış olunması
  • Satılmış olan taşınmazlarda yer alan esas nitelikteki bir hatanın daha sonra farkına varılması
  • Arttırmaya fesat karıştırıldığının ortaya çıkması

Bu üç durum gerçekleşmiş olsa da ihalenin üzerinden bir yıl geçtiyse, ihale feshedilemeyecektir.

İhalenin feshi davası alacaklı, tapu sicilindeki ilgili kişiler, borçlu ve pey sürmek şartı ile ihaleye katılmış olan diğer kişiler haricinde bu davanın bir başkası tarafından açılması mümkün değildir. İhalenin feshini istemiş olan kişilerin kendi menfaatlerinin ihlal edilmiş olduğunu ispat etmesi ve yurt içinde adres göstermesi gerekmektedir. İhalenin feshine sebep olan biri kendisinden kaynaklanan bir kusurdan dolayı ihalenin feshini isteyemeyecektir.

İhalenin Feshinde Yargılama Usulü

İhalenin feshi ile ilgili olarak verilecek olan karar maddi açıdan kesin bir hüküm içerdiği için, taraflar gelmemiş olsa dahi gereken karar verilecektir. İcra Mahkemesi’nin bu kararı 20 gün içinde vermesi gerekmektedir.
İcra Mahkemesi, ihalenin feshi davasında sınırlı bir yetkiye sahip değildir. Yani mahkeme ihalenin feshi ile ilgili olarak gereken tüm delilleri inceleyebilme hakkına sahiptir. Bu tarafların ikrarı olsa da olmasa da araştırılmalıdır. Gerekirse tanıklar da dinlenebilir. İhalenin feshi talep edilmeden önce taşınmaz alıcı için tescil edildiği takdirde İcra Mahkemesi, ihtiyati tedbir açısından bu taşınmazın elden çıkarılmasının önüne geçebilecektir.

İhalenin feshinin talep edilmiş olmasına rağmen taşınmazı satın alan kişi, ihaleyi alacağa saymak üzere iştirak etmemiş ise satış bedelini o an ya da 10 günlük süre içerisinde nakit olarak ödemelidir. Fakat ihale kesinleşmediği sürece ihale bedeli alacaklı olan kişilere ödenmeyecektir. Şikayetler ile ilgili olarak verilecek olan kararların kesinleşeceği ana dek para bankada bekletilir. İhalenin feshi davası ile ilgili bir kararın verilmesinin ardından ihale bedeli hak sahibine verilir.

İhalenin Feshi İdari Para Cezası Ne Kadardır?

İcra Mahkemesi tarafından verilecek karara göre ihalenin feshi yerinde değilse, bu talep reddedilecektir. Ret kararının kesinleşmesinin ardından ihale bedeli alacaklı olan kişilere ödenebilecek ve ilgili taşınmazın alıcıya devredilmesi için Tapu İdaresine yazı yazılabilecektir. İhalenin feshi talebinin reddedilmesi halinde İcra Mahkemesi davayı açan kişiye feshi istenmiş olan ihale bedelinin %10’u kadar para cezasına mahkum edecektir. Fakat işin esasına girilmeden önce ret kararı çıkarsa, bu ceza talep edilmeyecektir. İcra Mahkemesi ihalenin feshi talebini yerinde bulduğu takdirde, ihale feshedilecektir. İcra Mahkemesi, ihalenin feshi talebini yerinde bulduğu takdirde feshi gerçekleşecektir. Taşınmaz ya da taşınır mallar ile ilgili olarak ihalenin feshi ya da ihalenin fesih talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak verilmiş olan kararlar İcra Mahkemesi tarafından temyiz edilebilecektir.

İhalenin Feshinin Sonuçları

İcra Mahkemesi tarafından ihalenin feshedilmesine karar verildiği ve bu karar kesinleştiği takdirde, alıcının ihale üzerinden kazanmış olduğu mülkiyet hakkı da sona erecektir. Tapuya alıcı adına tescil gerçekleştirildiği takdirde ilgili tecilin de iptali gerçekleşecek ve taşınmaz bir kez daha borçlunun hakkına geçiş yapacaktır. Bu noktada alıcının ödemesini gerçekleştirdiği ihale bedeli nemaları ile birlikte alıcıya yani hak sahibine ödeme yapılacaktır. İhalenin feshi kararının kesinleşmesinin ardından, taşınır ya da taşınmaz mal, satışın talep edilmesi halinde, İcra Dairesi tarafından bir kez daha satılmak üzere ihaleye verilir. İlgili taşınmazın üzerinden üçüncü kişilerin iyi niyetle bir hak kazancı bulunsa dahi, ihalenin feshedilmesinin ardından bu karar bu kazançları etkilemeyecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz