Beyanname Vermeme Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Beyanname Vermeme Cezası

Beyanname Vermeme Cezası

Mükelleflerin, kanuni süresinden sonra vergi denetimine başlanılmasından ya da takdir komisyonuna sevk edilmesinden hemen  önce beyannamelerini vermeleri durumunda birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile zamanında tahakkuk etmeyen vergi için vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle fazla olanı kesilecektir.

Beyanname 2 türlü veriliyor. Birincisi kağıt üzerinde ikincisi ise elektronik ortamda. Bazı beyannamelerin ise elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

3 çeşit vergi cezası bulunuyor;

1-Usulsüzlük cezası

2-Vergi ziyaı cezası

3-Kaçakçılık cezası

-Vergi ziyaı cezası için, mutlaka vergi kaybının olması gerekiyor.
-Usulsüzlük cezası için vergi kaybının olması şart değildir.
-Özel usulsüzlük cezası daha çok kanunda özel olarak belirtilmiş işlem ve olaylarla ilgi kesiliyor.
-Vergi ziyaı  cezası, tahakkuk ettirilmeyen vergi miktarı üzerinden hesaplanıyor. Tahakkuk
ettirilmeyen vergiyi;
a. Mükellef kendi beyan eder ise, vergi tutarının yüzde 50’si kadar
b. İdare tespit eder veya inceleme sonucu çıkar ise, hesaplanan verginin bir katı tutarında
c. Kaçakçılık suçları nedeniyle ortaya çıkarsa, hesaplanan verginin 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Gerekli kişilerin elektronik ortamda göndermek mecburiyetinde olduğu kanuni süreler vardır. Bu süre içerisinde eğer gönderilmezse VUK Mük.355. maddede yer almakta olan ceza kesilir. Kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, herkese eşit haklar doğrultusunda uygulanır. Verilen bu sürenin dolup dolmadığını takip edildikten sonra e-Beyannamelerin düzeltilmesinde ceza kesilmez.

-Bir fiil (suç) ile hem Vergi Ziyaı Cezası, hem de Usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir ise, yüksek
olan tutar kesiliyor. Sadece vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası  karşılaştırılabilir. Özel usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası karşılaştırılmaz, ikisi de kesilebiliyor.

-Vergi ziyaı cezası 5 yıl içinde birden fazla kez kesiliyor ise yüzde 50 artırılıyor.

-Usulsüzlük cezası 2 yıl içinde birden fazla kez kesiliyor ise yüzde 25 artırılıyor.

-Aynı yıl içinde, aynı türden birden fazla usulsüzlük cezası kesilir ise, bir den fazla cezalar ¼
oranında  kesiliyor.

-Beyannamenin zamanında verilmemesi re”sen takdir sebebidir. Beyanname verilmemesi
durumunda idarenin Takdir Komisyonuna sevk etmesi gerekir. İncelemeye sevk edilmeden
beyanname verilmesi durumunda, bu beyannamedeki tutarlar re”sen takdir  edilmiş gibi
tarhiyat yapılıyor.

-Beyannamelerin süresinde verilmemiş olması 1. Derece usulsüzlük sebebidir. Bu durum aynı
zamanda re sen takdir sebebi olduğundan ceza 2 kat uygulanıyor.

-Beyan süresinden  15 gün içerisinde verilmesi durumunda ll. Derece usulsüzlük uygulanıyor.

-Pişmanlık hükümlerinin oluşması için bir vergi kaybından bahsedilmesi gerekiyor. Bu sebeple
ödeme çıkmayan beyannameler için pişmanlık talep edilemiyor.

-Kanuni süresinden sonra, pişmanlık ile verilen beyannamelere vergi ziyaı cezası kesilmez. 1 kat  1. derece usulsüzlük cezası kesiliyor.

-Elektronik ortamda verilmesi mecburi beyannamelere özel usulsüzlük cezası kesildiğinde
ayrıca usulsüzlük cezası kesilmiyor.

Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
Beyannamelerin kanuni süresinden sonra verilmesi durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezaları

  • İlk 30 gün içerisinde verilen beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.
  • İkinci 30 gün içerisinde verilen beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.
  • Bu tarihlerden sonra verilecek beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.

2011 yılında kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere uygulanacak olan usulsüzlük cezası sermaye şirketleri ve 1. sınıf tüccarlarda 1.070,00-TL, 2. sınıf tüccarlarda 530,00-TL, bunların dışında kalan kurumlarda ise 260,00-TL’dir.

Bildirimlerin (BA, BS) düzeltilmesi durumunda uygulanacak olan özel usulsüzlük cezaları

  • İlk 10 gün içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz.
  • Takip eden 15 gün içerisinde yapılan düzeltmelerde 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.
  • Bu sürelerden sonra yapılan düzeltmelere özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanır. Bu cezalar VUK. 376. maddesine göre 2/3 oranında ödenebilir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz