Vergi Ziyai Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi Ziyaı Cezası

VUK; Vergi Usul Kanununun kısa adıdır. Gelir Vergisi Kanununda tadilat icrasına mütedair olarak bir tasarının ihzar edilmiş bulunması bu kanun ile sıkı sıkıya bağlı bulunan Vergi Usul Kanununda bazı tadilatın yapılmasını zaruri kılmıştır.  Vergi Usul Kanunu 961 yılında yürürlüğe giren 213 sayılı kanundur. Vergilendirme, mükellefin ödevleri, değerleme, cezalar ve vergi davaları olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Yıllar içinde pek çok defa değiştirilmiş; ek maddeler, mükerrer maddeler ilave edilmiş, bazı maddeler ise yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi ziyaı ise Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde bulunmaktadır. Vergi ziyaı bu maddede ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Vergi Usul Kanununun 341. maddesine göre ”Vergi ziyaı” mükelleflerin ya da sorumluların vergilendirme ile alakalı görevleri vaktinde yapmamaları ya da eksik yapmalarından dolayı verginin vaktinde yerine getirilmemesini veya eksik yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. VUK 341. maddede; şahsi, medeni haller veya aile durumu ile alakalı gerçek ile örtüşmeyen beyanlar ya da yanlış suretler ile verginin eksik bir biçimde gerçekleşmesine veya haksız yere göre verilmesine sebep olmanın sonucunda vergi ziyaı durumu oluşur. Eğer bu durumlarda bulunan  yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi yani yerine getirilmesi veya tamamlanması ve yahut haksız iadenin geri alınması durumlarında ceza uygulanmasına mani olunmamaktadır.

Mükellef veya sorumlunun Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde yazılı hallerde vergi ziyaına neden olması “vergi ziyaı suçu” olarak belirtilir. Bu suçu işleyenlere, vergi kaybına bağlı olarak vergi ziyai kesilmesi yoluna başvurulacaktır. VUK 341. maddelerde belirtilen hükümlerin aksi halinde kişilere vergi ziyaı cezası uygulanmaktadır. Vergi ziyai cezası ise VUK Madde 344 de belirtilmektedir. Buna göre; vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlular tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi ziyanına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi cezası kesilmektedir ve bu ceza ziyana uğratılan verginin bir katı fazlası şeklinde kesilmektedir. Vergi ziyanına 359. maddede yazılı hükümlerin yapılması sonucunda oluşması durumunda ise bu ceza üç katına çıkmaktadır.

Vergi ziyaı cezasının, vergi aslına, vergi aslı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle hesaplanmasına dair hüküm Anayasa Mahkemesinin 06.01.2005 tarih ve E. 2001/3 ve 2005/4 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu hüküm 08.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5479 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca da ziyaıya uğratılan verginin bir katı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bununla birlikte kanunda “nitelikli” olarak değerlendirilen fiillerin işlenmesi halinde vergi kaybına neden olunması halinde, hapis cezasının yanında vergi ziyaı cezasının da üç kat olarak kesilmesi öngörülmüştür.

Vergiler, incelemeye başlanmasında sonra yahut takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçildikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu maddeye göre kesilecek ceza ise % 50 (yüzde elli ) oranında uygulanmaktadır. Yine VUK  344. Maddesinde; uzlaşılan vergilerde ceza, uzlaşılan vergi tutarına göre düzeltilmektedir.

Fakat bazı durumlarda mükellef veya vergi sorumluları;

VUK un 13 . maddesinde sayılan hallerden birinin olması durumda vergilendirmeye ilişkin ödevlerle ilgili sürelerin durması,

Ölüm halinde mirasçılara geçen vergisel yükümlülüklerde sürelerin üç ay uzaması (VUK Md.16),

VUK 17. maddesi uyarınca zor durumda bulunmaları nedeniyle vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesi için azami yasal sürenin bir katı kadar ek süre verilmesi,

VUK  141, 143. ve 144. maddelerine göre sürelerin uzaması,

VUK 342. maddesi uyarınca Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin için ek süre verilmesi,

gibi iradeleri dışındaki nedenlerle vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirememektedirler. Bu durumlarda mükellefiyetler ilgili ödevlerin yerine getirilememesi nedeniyle vergi ziyai suçu oluşmayacaktır. Bu tür durumları Vergi usul kanunu gereğince belirterek vergi ziyaı suçundan muaf olabilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz