Vergi Kaçırmanın Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Vergi Kaçırmanın Cezası

Vergi Kaçırmanın Cezası

Devletleri ayakta tutan ve idame etmelerini sağlayan ana unsur vergi gelirleridir. Bu nedenledir ki, Vergi kaçırmanın caydırıcı müeyyideleri, vergi kanunlarında yer almıştır. Bu caydırıcı cezalar ciddi manada para cezaları ile paraya dönüşmeyecek derecede ağır olan hapis cezaları olarak dikkatleri çekmektedir. Özellikle Vergi Usul Kanunundaki Vergi kayıp ve kaçakları ile cezaları üzerinde durmak istiyorum.
Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu V.U.K’un 341’inci maddesine göre vergi ziyaı (Vergi Kaybı) meydana gelir.
Mükellef veya sorumlu tarafından yukarıda belirtildiği hallerle vergi ziyaı’na sebebiyet verilmesi sonucunda V.U.K’un 344 üncü maddesi gereği vergi ziyaı suçu meydana gelmiş olur. Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına V.U.K’daki 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde Kaçakçılık suçu işlenmiş olur, bunun cezası da üç kat olarak uygulanır,
Vergi ziyaına V.U.K’daki 360 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde ise, suça iştirak olunmuş olur, bunun cezası da bu fiillere iştirak edenlere bir kat olarak uygulanır,
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Hangi Hallerde Kaçakçılık suçu işlenmiş olur ve cezası nedir?

1- Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler ile Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur.
Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez.

2- Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz
mecburiyeti bulunan; Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar ile belgeleri Maliye Bakanlığıyla anlaşması olmadığı halde basanlar ile sahte olarak basanlar veya bu belgeleri kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

Hangi Hallerde İştirak suçu işlenmiş olur ve cezası nedir?

Birden fazla kişi V.U.K’daki 360 uncu maddede sayılan fiillerin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili irtikap edenlerden veya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri bundan ayrı ayrı maddi menfaat gözetmek şartıyla o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır. Söz konusu fiilleri işlemeye azmettirenlere de aynı cezalar hükmolunur. Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte biri hükmolunur.

Vergi kaçırma cezasının ağır olduğunu bilen vergi mükelleflerinin sayısının çok az olduğuna inanıyorum. Mali kültür yetersizliği, Vergi kanunlarının düzenli olmayışı, halkın anlayacağı basit bir dil ile yazılmaması, Herhangi bir kanun maddesinin, Bakanlar kurulu kararı ile veya geçici maddelerle oynanarak anlam bütünlüğünün bozulmasına neden olunması ve en önemlisi de vergi kanunlarının sürekli değiştirilmesi sonucu, vergi mevzuatlarına karşı olan ilgisizliği de artırmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz