Usulsüzlük Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Usulsüzlük Cezası

Usulsüzlük Cezası

Vergi kanunlarında yer alan, vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesi sırasında dikkate alınması gereken şekle ve usule ilişkin bir takım kurallara uyulmaması sonucunda usulsüzlük fiili işlenmiş olur. Bu durumda, söz konusu fiiller usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller Vergi Usul Kanununun 352. maddesinde belirtilmiştir. Usulsüzlük cezası kesilecek mükellefler 6 gruba ayrılmıştır. Ayrıca bu sınıflandırma “Kanuna Bağlı Cetvel” adıyla kanuna eklenmiştir.

Usulsüzlük cezaları üçe ayrılır. Bunlar özel usulsüzlük cezaları, birinci derece ve ikinci derece usulsüzlük cezalarıdır. Buna göre ;

Özel Usulsüzlük Cezası; Vergi Usul Kanununun 353. maddesinde belirtilen bazı hallerde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu hallerden bazıları şöyledir:

 1. Fatura alınmaması, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun  alınmaması durumunda ceza ücreti 190,00 TL
 2. Perakende satış fişinin düzenlenmemesi, giriş ve yolcu taşıma bileti, ödeme kaydedici cihaz fişi,  yolcu listesi, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi durumunda yada kullanılmaması, bulundurulmaması durumunda 190,00 TL
 3. Maliye Bakanlığınca günü gününe kayıt edilmesi gereken defterlerin bulundurulmaması, kaydın yapılmaması ve bunun yetkililere bildirilmemesi levha bulundurma zorunluluğuna uyulmaması halinde ceza 190,00 TL
 4. Belirlenen muhasebe standartlarına uyulmaması, ayrıca tek düzen hesap planı ve muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesi ile ilgili kurallara uyulmaması 4,400,00 TL
 5. Kamu kurum  kuruluşları ile gerçek  tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde vergi numarasını kullanmadan işlem yapanların cezası 230,00 TL
 6. Belge basımı ile ilgili olan bildirim görevinin tamamını yada kısmen yerine getirmemiş matbaa işletmecilerinin cezası ise 700,00 TL’ dir.
 7. 4358 sayılı Kanun da belirtildiği üzere vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu bulunan kuruluşlardan yaptıkları işlemlere göre iletileri, belirlenen standart ve zamanda yerine getirmemiş olanlara ise ceza 970,00 TL’ dir.

Özel usulsüzlük cezası idare ile mükellef arasında sık sık uyuşmazlık konusu olmaktadır. Bu konuda istikrar kazanan yargı kararları uygulamaya yön vermektedir.

Birinci Derece Usulsüzlükler :

 1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
 2. Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
 3.  Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
 4.  (4369 sayılı Kanunun 82/1-a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)
 5.  Çiftçiler tarafından 245’inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;
 6. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır);
 7.  İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
 8.  Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.);
 9. Diğer ücretler(**) üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması; (2995 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)
 10.  (3239 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenen bent) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.

İkinci Derece Usulsüzlükler :

 1.  Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması
 2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
 3. (2995 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)
 4.  (3505 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);
 5.  Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;
 6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
 7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere
  ilişkin hükümlere uyulmamış olması;
 8.  Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartı ile bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

Usulsüzlük Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Usulsüzlük cezaları resmi kurumlardan alınan evraklarda usulsüzlük yapıldığında kişilere idari para cezası şeklinde uygulanmaktadır. Bu cezaların ise zamanında ödenmesi gerekmektedir. Şayet bu para cezasının varlığından haberdar değilseniz ve zamanında ödeyemezseniz idari para cezasına faiz işlenecektir. Bu da ödeyeceğiniz para miktarını arttıracaktır. Bunun önüne geçmek amacı ile usulsüzlük cezası sorgulama işlemleri yapılmaktadır. Fakat usulsüzlük cezası sorgulama işlemleri diğer sorgulama işlemleri gibi maalesef internet üzerinden yapılmamaktadır. Yazımızın sonunda sizler için paylaşacağımız linke tıklayıp Gelir İdaresi Başkanlığının online sitesine giriş yapın. Daha sonra burada karşına çıkacak olan kanununda bilgileri inceleyerek sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Usulsüzlük Cezası Sorgulama İşlemi Yapmak İçin TIKLAYINIZ! 

Usulsüzlük Cezaları Yazılı Listesine Erişmek İçin TIKLAYINIZ!

Gelir İdari Başkanlığının Resmi Sitesinden Usulsüzlük Cezası İle İlgili Bilgilere Erişmek İçin TIKLAYINIZ! 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz