Defter Tasdik Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Defter Tasdik Cezası

Defter Tasdik Cezası

Ticari işletmeler, iktisadi ve mali durumlarını, borç ve alacak ilişkilerini takip etmek,  her bir faaliyet dönemi sonuçlarını belgelendirmek için yasaların öngördüğü, işletme yapılarına uygun defterleri tutmak zorundadır. Yasal defterler, bir yandan vergi mükelleflerinin gelir ve giderlerini vergi yasalarında belirtilen şekilde kayıt edilerek ödenmeleri gereken vergilerin denetimine olanak sağlarken, diğer yandan işletmeler hakkında karar verecek olanlara bilgi  sağlaması, işletme ile ilgili veri oluşturması açısından önem arz etmektedir. Yasal defterler hakkında,  Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda, ortak hükümler olmakla birlikte, bir kısım defterler ve defterlerin tasdik çeşidi farklı şekillerde düzenlenmiştir. Yasal defterlerin hukuki bir değer taşıması için kullanılmaya başlamadan önce tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur. VUK ve TTK açısından tutulması ve tasdik ettirilmesi gereken yasal defterlerin neler olduğu, tasdik çeşitleri, tasdik zamanı, tutulması gereken yasal defterlerle ilgili önemli hususlar bulunmaktadır.  Vergi Usul Kanununun 220. maddesine göre, yevmiye ve envanter defterlerinin, işletme defterinin, çiftçi işletme defterinin, yabancı nakliyat kurumları hasılat defterinin ve serbest meslek kazanç defterinin tasdiki zorunludur. Bu defterlerin ne zaman tasdik ettirileceği de yine Vergi Usul Kanununda belirtilmiştir. Buna göre; Öteden beri işe devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; (Hesap dönemi takvim yılı olanlarda aralık ayı içinde.) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce; Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yenilemeye (ara tasdik) mecburdur.

Vergi Usul Kanununun 352. maddesinde defter tasdik işlemini zamanında yaptırmayan mükellefler için usulsüzlük cezaları öngörülmüştür. Buna göre kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdik işleminin yaptırılması halinde 2. derece usulsüzlük, kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik işleminin yapılması halinde ise 1. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ayrıca defterleri geç tasdik ettirme veya tasdik ettirmeme fiili resen takdir nedeni sayıldığından, bu cezalar iki kat olarak uygulanacaktır. Zaten Vergi Usul Kanununun defter tasdikine ve tasdik zamanına ilişkin hükümleri düzenleyen bölümünde, zamanında tasdik ettirilmeyen defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yasal defter ve belgelerin vergi incelemesine ibraz edilmemesinin vergi kanunlarına göre ağır yaptırımı bulunmaktadır. Yasal defterlerin inceleme elemanlarına ibraz edilmemesi, mükellefin, defter kayıtlarının görülememesi nedeniyle, bu defterlere kayıt edilen belgelerde yer alan ve indirim konusu yapılan KDV’nin reddi sonucunu doğurabilir.  Ayrıca,VUK’nun 359. Maddesine göre varlığı noter kayıtları ile tespit edilen ve tasdik edilen yasal defterlerin vergi incelemesine ibraz edilmemesi halinde ‘Defter Tasdik Cezası‘ 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiği unutulmamalıdır.

Ayrıca yasal defterlerin tasdik işleminin zamanında yaptırılmaması, özel usulsüzlük cezası yanında yüklenilen katma değer vergisinin indiriminin yapılamaması ile sonuçlanabilmektedir. Tersi özelge ve yargı kararları olmakla birlikte, yasal defterlerin tasdik işleminin zamanında yaptırılmamasını tespit eden vergi inceleme elemanlarının, usulsüzlük cezası yanında, vergi indirimini reddedip cezalı katma değer vergisi tarhiyatı istemeleri olasıdır. Bu çerçevede yapılacak tarhiyata karşı açılacak davanın ne şekilde sonuçlanacağı kesin olmayıp, kaybedilmesi riski ise alınabilecek bir risk değildir. Kaldı ki dava kazanılsa dahi, dava süreci ve maliyeti, yasal yükümlülüğün yerine getirilmesinin maliyeti ile karşılaştırılabilir değildir. Sonuç olarak, katlanılamayacak maliyetlerle karşılaşmamak için, yasal defterlerin zamanında tasdik ettirilmesi konusunda dikkatli olunmasında yarar bulunmaktadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz